Personuppgiftspolicy
Dog Security Scandinavia AB värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter att hålla en
hög dataskyddsnivå. Som personuppgiftsansvarig har vi ansvar för att dina personuppgifter hanteras
på ett säkert sätt och att Dataskyddsförordningen (GDPR) följs. Vi hanterar inte känsliga
personuppgifter såvida det inte finns ett särskilt samtycke att hantera dessa.

 1. Vilken information vi samlar
  När du kontaktar oss via vår webbplats eller när vi har kontakt via brev, e-post, telefon eller andra
  medel kan vi samla in följande information från dig:
  • namn och eventuellt jobbtitel
  • kontaktinformation inkl. e-post och telefonnummer
  Vi kan även samla in uppgifter från offentliga källor, branschregister, adressleverantörer och
  liknande.
  Se även punkt 8 nedan beträffande cookies.
 2. Ändamål med behandling av uppgifter
  A. Ändamålen med behandlingen av dina personuppgifter är att vi ska kunna:
  • uppfylla våra förpliktelser och utöva våra rättigheter enligt avtal
  • vidta åtgärder som har begärts av dig innan eller efter att ett avtal har träffats
  Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter enligt ovan är att behandlingen är
  nödvändig för att fullgöra avtal i vilket du är part eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan
  ett sådant avtal ingås.
  B. Vi behandlar även personuppgifter för att:
  • uppfylla krav som ställs på vår verksamhet enligt lag, vilket är rättslig grund för
  behandlingen.
  C. Vidare kan vi i vår egen verksamhet behandla personuppgifter för:
  • marknadsföringsändamål
  • statistik
  • marknadsanalyser
  • kundanalyser
  Här utgör intresseavvägning rättslig grund för behandling av personuppgifter, i vilken våra
  berättigade intressen utgörs av till exempel marknadsföring, statistik och analys.
  D. Personuppgifter kan också användas för:
  • publicering i både tryckt och digital form i marknadsföringssammanhang.
  Den rättsliga grunden för detta bygger på samtycke till behandling.
 3. Lagring av personuppgifter
  Dina personuppgifter sparas inte under längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för
  vilka personuppgifterna behandlas, normalt:
  A. Så länge avtal, annat åtagande eller rättsligt anspråk avseende dig och oss gäller och en tid
  därefter.
  B. Under den tid lagliga krav föreskriver och en tid därefter.
  C. Så länge vi tror att du har nytta av vår kommunikation och du inte aktivt tackat nej.
  D. Så länge publicering är aktuell och du inte återtagit samtycke till publicering.
 4. Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
  De organisationer som vi kan komma att dela dina personuppgifter med är:
  • myndigheter enligt lagkrav
  • personuppgiftsbiträden såsom molntjänstleverantör, revisionsbyrå, textförfattare,
  mejldistributör eller liknande. Ett personuppgiftsbiträde behandlar information för vår
  räkning och enligt våra instruktioner. I avtal med personuppgiftsbiträde ställer vi krav på att
  biträdet uppfyller GDPR-kraven för personuppgiftsbehandling.
 5. Var behandlar vi dina personuppgifter?
  Vi strävar efter att dina personuppgifter endast behandlas inom EU/EES.
 6. Dina rättigheter som registrerad hos oss
  Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din
  information och vad som sparas. Detta innebär att du har rätt att:
  • en gång per kalenderår kostnadsfritt begära ett registerutdrag där du kan se vilka
  personuppgifter om dig som vi behandlar. Din skriftliga begäran skickas till postadressen
  nedan och måste vara undertecknad av dig personligen
  • begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter
  • begära radering eller begränsning av de personuppgifter vi behandlar om dig. Detta
  förutsätter att vi inte måste spara uppgifterna på grund av avtalsförhållandet mellan dig och
  oss eller på grund av lagstiftning
  • invända mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring
  • begära dataportabilitet av de uppgifter som rör dig, det vill säga överföring av uppgifterna till
  en annan personuppgiftsansvarig förutsatt att överföringen är tekniskt möjlig och kan göras
  automatiserat
  • återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss enligt nedan.
  Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss är du välkommen att kontakta oss enligt
  nedan. Du kan också kontakta datainspektionen.
 7. Länkar till andra webbplatser
  På vår webbplats finns länkar till andra webbplatser. Det medför att du via länkarna kan besöka
  webbplatser som innehåller andra regler för integritetspolicy än de vi tillämpar och för vilka vi inte
  ansvarar.
 8. Cookies
  Vår webbplats innehåller så kallade cookies. Dessa cookies används för att registrera genererad
  besöksstatistik. Ingen statistik spåras till en unik användare.
  Om du inte accepterar användningen av cookies kan du stänga av cookies i din webbläsare. Du kan
  läsa om hur du gör det i din webbläsares hjälpsektion.
 9. Kontaktuppgifter till oss
  Dog Security Scandinavia AB
  Älvås Gård
  461 70 Trollhättan